Bayan Parf?m Bay Parf?m ?ampuan A?da V?cut Losyonu
 

 

 

Her ?e?it fason, promosyon ?r?nleri ?retimi (parf?m, eau'de, toilette, cologne, shampoon, body lotion, j?le, after shave, balsam ve kremler) Otel ve ma?azalar i?in ortam kokular?
Oto torpido temizleyicisi ve kokusu
?retimi ve dolumu yap?l?r.

 
FLOREKS PARF?M

 
Fransa?dan ithal ya?larla ?retilen orjinalleriyle birebir parf?m yeri

?R?N?N ??ER???

Ethyl Alcohol ( % 96? l?k Denaturize edilmi?, Europa men?ei )
Esans ? Faragrance ? ( Orjinaliyle birebir Fransa? dan ithal ya?lar )
Monopropylen Glycol (Europa men?ei) ve
Deyionize su ihtiva etmektedir.


UYARILAR

I??ktan koruyarak serin yerde muhafaza ediniz
G?z ve A??z ile temas?ndan ka??n?n?z
??eri?inde yan?c? madde ihtiva etti?inden ate?ten uzak tutunuz
?ocuklar?n eri?emeyece?i yerlerde bulundurunuz


KULLANMA REHBER?

Parf?m? hangi b?lgelere s?kaca??n?zdan, nerede hangisini tercih etmeniz gerekti?ine kadar t?m bildiklerinizi alt?st eden bir rehber haz?rlad?k. Se?menin ve saklam?n?n p?f noktalar?yla birlikte Koku, pek ?ok zaman sa??m?z?n, makyaj?m?z?n, k?yafetlerimizin ?n?ne ge?ecek kadar kuvvetli bir etkiye sahip. Ho? bir parf?m kokusunun t?m alg?n?z? bir anda nas?l da de?i?tirdi?ine ?ok defalar ?ahit olmu?sunuzdur Parf?m kullan?rken dikkat etmeniz gereken ilk ?ey, du? ald?ktan sonra temiz bir tene uygulanmas?d?r. Bunun yan?nda teninize ve ki?ili?inize uygun parf?m se?imi gelmektedir.

Parf?m? v?cudunuzun s?cak, kuytu b?lgelerine s?rmeniz hem kokunun kal?c?l???n? artt?r?r hem de kokunun hafif hafif, ho? bir ?ekilde yay?lmas?n? sa?lar. En ideal noktalar, kulaklar?n arkas?, boyun, bilekler ve g???slerin aras?d?r. Bu noktalardan ge?en damarlar, her kalp at???n?zda kokunun yava??a yay?lmas?na yard?mc? olur.
Parf?m?, 15 cm. uzakl?ktan p?sk?rtmeli ve elle yaymadan, kendi kendine kurumas?na izin vermelisiniz

 

 

 

 
FLOREKS PARF?M
OF?STE


Kad?nlar parf?m kullanman?n en ?nemli etkisinin kar?? cins ?zerinde oldu?unu d???n?r ve parf?mleri cinsel bir silah olarak kabul ederler. Oysa ge?ti?imiz aylarda, A.B.D. Duke ?niversitesi T?p Merkezi'nde yap?lan bir ara?t?rma parf?m kullanman?n kar?? cinsi ?ekmek d???nda yararlar? da oldu?unu ortaya ??karm??. Bunlardan en ba?ta geleni, paf?m s?rmenin ?zg?veni artt?ran bir etkisi oldu?u. ?zg?veni artt?ran ve moralin y?kselmesini sa?layan do?ru se?ilmi? bir parf?m i? yerindeki performans? da olumlu bir ?ekilde etkiliyor. T?pk? aromaterapi seanslar?nda oldu?u gibi, g?nl?k hayatta da g?zel bir ?eyler koklamak insan?n kendisini ?ok daha iyi hissetmesini sa?l?yor. Yaln?z burada kulland???n?z parf?m?n ?ok kuvvetli olmamas?na dikkat etmek gerek. ?? yerinde kullanmak i?in en uygun olan hafif ?i?ek, meyve ve sabunsu kokular.

SPORDA

Spor s?ras?nda taze, canland?r?c? kokular kullananlar kendilerini daha zinde hissettiklerini belirtiyorlar. Yap?lan bir ara?t?rmada 10 ki?iden dokuzu ye?il limon kokusunun temizli?i ve ferahl??? simgeledi?ini belirtmi?. Bunun di?er bir nedeni de, vanilya ve lavanta gibi kokulara k?yasla, ten ?zerinden daha h?zl? bir ?ekilde u?an limon kokusunun bu s?rada tende bir serinlik hissi yaratmas?. Limon kokusunun daha h?zl? buharla?mas?n?n nedeniyse molek?ler yo?unluk a??s?ndan di?er kokulardan daha hafif olmas?. ?zellikle yaz aylar?nda bu kokular olduk?a i?e yar?yor.
GECE Gece i?in parf?m se?erken en a??r kokular? bile tercih etmek m?mk?n. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; e?er ?l??y? biraz fazla ka??r?rsak etraf?m?zdakiler parf?mle banyo yapt???m?z? d???n?p bundan ?ok rahats?z olabilir. Peki gece i?in hangi kokular daha uygun ? Estee Lauder'?n "koku stilist'lerinden Karyn Khoury, gece i?in en uygun kokular?n baharatl? ve odunumsu, oryantal kokulardan olu?tu?unu belirtiyor. Zevkinize g?re se?ece?iniz kad?ns? bir koku, daha ?nce de belirtti?imiz gibi ?ok fazla kullanmamak kayd?yla, partnerinizin ba??n? d?nd?rebilir

PARF?M ALI?VER???NDE ACELE ETMEY?N

?e?itli markalar?n piyasaya s?rd???, birbirinden ?ekici kokular aras?ndan se?im yapmaya ?al??mak, parf?m kullanman?n en zor yan?. ?i?ek kokular?, meyve kokular? ve onlarca farkl? bile?imdeki parf?mden birini tercih etmek, sab?rl? olmay? ve karar verirken acele etmemeyi gerektiriyor. Parf?m?n tene s?r?ld?kten sonra, v?cut ?s?s?yla beraber ger?ek kokusuna ula?mas? ve tende nas?l duraca??n?n daha iyi anla??lmas? i?in, bile?inize bir miktar s?kt?ktan sonra en az 3-4 dakika kendi kendine kurumas?n? ve tene iyice yerle?mesini bekleyin. Ayn? anda birka? parf?m denemek yerine, acele etmeden, kokuyu iyice hissetmeye ?al??arak karar verin

SER?N VE KAPALI B?R YERDE SAKLAYIN

Bir s?r? para verdi?iniz parf?mlerinizi bozulmadan kullanmak i?in saklama ?artlar?na dikkat etmelisiniz. Y?ksek s?cakl?k, nem ve do?rudan g?ne? ????? parf?m?n bile?enlerinin kimyasal ?zelliklerinin dolay?s?yla da parf?m?n kokusunun de?i?mesine neden olabilir. Bu y?zden parf?mlerinizi serin ve kapal? bir yerde ?rne?in ?ekmecede saklay?n.

 
 

Web Tasar?m ? 2006