Bayan Parf?m Bay Parf?m ?ampuan A?da V?cut Losyonu
 

 

 
 

 

 TARCAN TEKST?L PAZ.SAN - FLOREKS PARF?M

1994 Y?l?nda kurulmu? olup, tekstil ve g?da ile ba?lam??, 2000 y?l?nda da kozmetik sekt?r?ne girmi?tir.

?lk olarak parf?m sekt?r?ne ve daha sonra da sadece ki?iye ?zel kulland??? parf?m?n kokusunda ?ampuan, after shave, balsam, kolonya, body lotion, j?le v.s. gibi ?r?nleri ??kar?p m??terilerine sunmu?tur.

Tarcan tekstil ?irket politikas? olarak;

 
? M??terilerimize kaliteli, d?r?st ve g?venilir ?r?nler sa?lamay?,

 
? M??teri taleplerini zaman?nda yerine getirmeyi ve memnuniyetini ?n     planda tutmay?,

 
? S?rekli iyile?tirme politikas?yla en iyiyi elde etmeyi,

 
? Firmam?z ithal etti?i ve pazarlad??? ?r?nleri:uluslararas? kaliteye uygunlu?unu her a?amas?nda kontrol etmeyi,

 ? Artan rekabet ortam?na g?re s?rekli ilerleme kaydetmeyi,

 
?  ?al??anlar?n bilgilerini artt?rmak i?in s?rekli e?itim almalar?n?      sa?layarak d?r?st,kaliteli,ba?ar?l? ve i?ini bilen bir tak?m ruhu yaratmay? benimsemi?tir.

 

 

?NSANA ?NEM VEREN, KAL?TEYE ?NEM VER?R...


 
? 2006